Regulamin projektu Wesołe przedszkole”

RPMA.10.01.04-14-8314/17

 

§ 1

Informacje o projekcie

 

1.         Niniejszy regulamin określa szczegółowe kryteria i tryb przeprowadzania naboru uczniów do projektu „Wesołe przedszkole”.

2.         Projekt, o którym mowa w punkcie 1, jest realizowany w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3.         Biuro Projektu mieści się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy w Referacie Funduszy Europejskich i Analiz Warszawa, ul. Wspólna 65a.

4.         Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny.

5.         Okres realizacji projektu: od 1 maja 2018 r. do 31 października 2019 r.

6.         Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a)  Projekcie należy przez to rozumieć projekt „Wesołe przedszkole”, realizowany                w ramach umowy nr RPMA.10.01.02-14-8314/17, podpisanej pomiędzy Projektodawcą, a Mazowiecką Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

b)  Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin projektu „Wesołe przedszkole”.

c)   Projektodawcy – należy przez to rozumieć Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnicę Śródmieście m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 43, 00-690 Warszawa.

d) Uczestniku / uczestniczce projektu – należy przez to rozumieć dzieci od 3 - 9 lat objęte edukacją przedszkolną w Przedszkolu Integracyjnym nr 6, Przedszkolu nr 7    z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkolu Integracyjnym nr 8, Przedszkolu nr 20       z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkolu Integracyjnym nr 38, Przedszkolu nr 41, Przedszkolu nr 44, Przedszkolu Specjalnym nr 208 i nauczycieli z 8 w/w śródmiejskich przedszkoli objętych wsparciem w ramach projektu.

 

§ 2

Cele projektu

Celem Projektu jest wzrost jakości edukacji 8 śródmiejskich przedszkoli: Przedszkola Integracyjnego nr 6, Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkola Integracyjnego nr 8, Przedszkola nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkola Integracyjnego nr 38, Przedszkola nr 41, Przedszkola nr 44, Przedszkola Specjalnego nr 208,  poprzez dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych miejsc wychowania przedszkolnego, realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli 8 śródmiejskich przedszkoli do pracy                    z dziećmi poprzez udział w szkoleniach i kursach do 31 października 2019 r.

 

§ 3

Działania

W ramach Projektu będą prowadzone następujące działania:

1.   Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Specjalistycznym nr 208 oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi:

Ø   Przedszkolaki w ruchu;

Ø   Komunikacja alternatywna i wspomagająca (ACC);

Ø   Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR);

Ø   Zajęcia ze stymulacji polisensorycznej;

Ø   Zajęcia z Biofeedbeck;

Ø   Zajęcia z neurologopedii „Jedzenie nie musi być trudne”;

Ø   EEG Biofeedback I stopień;

Ø   Diagnoza funkcjonalna  dla dziecka z autyzmem;

Ø   Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej (DSR);

Ø   Szkolenie Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym (IDS-P);

Ø   Diagnozowanie testem VB-MAPP.

2.   Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci w Przedszkolu nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi:

Ø   Hipoterapia;

Ø   Dogoterapia;

Ø   Warsztaty teatralne;

Ø   Terapia ręki - warsztaty rękodzielnicze;

Ø   Zajęcia psychologiczno- pedagogiczne;

Ø   Warsztaty ruchowe według Weroniki Sherbourne;

Ø   Zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej: Zajęcia z Metody Dobrego Startu;

Ø   Zajęcia psychologiczne: Trening umiejętności społecznych;

Ø   Zajęcia psychologiczne: Zajęcia Program Przyjaciele Zippiego;

Ø   Gimnastyka korekcyjna.

3.   Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi w Przedszkolu nr 20 z Oddziałami integracyjnymi:

Ø   ASRS -Test do diagnozy autyzmu;

Ø   Indywidualna stymulacja słuchu Johansena;

Ø   Diagnozowanie psychoruchowe dzieci z wykorzystaniem KORP;

Ø   Szkolenie KOZE;

Ø   Trening Umiejętności Społecznych;

Ø   Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. I stopień;

Ø   Kinezjotaping w logopedii;

Ø   Cykl 12 szkoleń - Metoda krakowska.

4.   Doskonalenie umiejętności i kompetencji i nabycie kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w Przedszkolu nr 20 z Oddziałami integracyjnymi:

Ø   Kurs na Instruktora Gimnastyki korekcyjnej;

Ø   Kurs Psychomotoryka - Kurs podstawowy;

Ø   Kurs Psychomotoryka - Kurs zaawansowany;

Ø   Terapia Ręki - Kurs I I II stopnia;

Ø   Metody Dobrego Startu;

Ø   Kurs dla realizatorów Programu Przyjaciele Zippiego;

Ø   Modyfikowanie postaw rodzicielskich wobec niepełnosprawności dziecka;

Ø   Formy aktywności twórczej dzieci i młodziezy w oparciu o ideę Carla Orffa;

5.   Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci w Przedszkolu nr 44 oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi:

Ø   Zajęcia z artterapii dla dzieci autystycznych;

Ø   Kodowanie na dywanie;

Ø   Zajęcia z terapii logopedycznej;

Ø   Zajęcia wspomagające integrację sensoryczną dzieci autystycznych;

Ø   Zajęcia z dogoterapii dla dzieci autystycznych;

Ø   Szkolenie dla nauczyciela „Język ruchem – zanurzenie w analizę ruchu” wg. Weroniki Sherborne.

6. Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci w Przedszkolu nr 41:

Ø   Terapia Integracji Sensorycznej;

 

7. Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci w Przedszkolu Integracyjnym nr 8:

Ø   Zajęcia z pantomimy;

Ø   Zajęcia z muzykoterapii;

 

8. Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci w Przedszkolu nr 7   z Odziałami Integracyjnym:

Ø   Zajęcia gimnastyki korekcyjnej;

Ø   Dogoterapia;

9. Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym nr 6, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli:

Ø   Hipoterapia;

Ø   Rehabilitacja;

Ø   Terapia czaszkowo – krzyżowa;

Ø   Terapia ręki I i II stopnia - Kurs certyfikacyjny;

Ø   Ruch Rozwijający W. Ścherborne I st.. z wykorzystaniem metody w pracy z dzieckiem z autyzmem;

Ø   Integracja odruchów pierwotnych;

Ø   Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem;

10. Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym nr 38 oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi:

Ø   Zajęcia kulinarne- poznawanie świata poprzez zmysł smaku, zapachu, dotyku;

Ø   "Mali artyści - zajęcia plastyczne";

Ø   Zabawy polisensoryczne (ćwiczenia stymulujące zmysły);

Ø   Zajęcia badawcze przyrodniczo-naukowe;

Ø     Szkolenie dla nauczyciela „Bilateralna Integracja” - kurs indywidualny dla nauczyciela.

 

§ 4

Uczestnicy Projektu

1.   Projekt kierowany jest do dzieci w wieku od 3 - 9 lat objętych edukacją przedszkolną oraz nauczycieli z Przedszkola Integracyjnego nr 6, Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkola Integracyjnego nr 8, Przedszkola nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkola Integracyjnego nr 38, Przedszkola nr 41, Przedszkola nr 44, Przedszkola Specjalnego nr 208.

2.    W Projekcie będzie uczestniczyć minimum:

·         226 osób (95 dziewczynek, 131 chłopców) w tym 116 dzieci niepełnosprawnych (44 dziewczynki, 72 chłopców) w wieku 3-9 lat oraz 36 nauczycieli  (36 kobiet).

3.      Rekrutacja Uczestników Projektu będzie uwzględniać zasadę równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn poprzez:

·         wsparcie dzieci niepełnosprawnych,

·         wsparcie dzieci, u których zdiagnozowano deficyty rozwojowe,

·         realizację zajęć w miejscach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykorzystanie materiałów i metod dostosowanych do ich potrzeb (materiały szkoleniowe i metody szkoleniowe będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych np. druk powiększony, zgodność z WCAG 2.0),

·         równy dostęp do informacji nt. projektu,

·         podczas rekrutacji i realizacji zajęć stosowany będzie język wrażliwy na płeć.

§ 5

Warunki uczestnictwa

1.     Każdy z Uczestników projektu, może wziąć udział w kilku zajęciach/szkoleniach.

2.    Warunkiem uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji przez nauczycieli/nauczycielki jest uczestnictwo w zajęciach tj. frekwencja min. 80% i uzyskanie certyfikatu/ zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia.

3.    Warunkiem zwiększenia szans edukacyjnych dzieci po opuszczeniu programu jest uczestnictwo w zajęciach oraz ocena dokonana przez osobę prowadzącą zajęcia.

4.    Warunkiem zwiększenia szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnościami po opuszczeniu programu jest uczestnictwo w zajęciach oraz ocena dokonana przez osobę prowadzącą zajęcia.

4. Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany/na jest do regularnego, punktualnego
i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, szkoleniach oraz potwierdzania osobistego lub przez opiekuna uczestnictwa w zajęciach na liście obecności.

5. Tylko poważne sprawy rodzinne, wypadki losowe bądź choroba mogą być przyczyną nieobecności uczestnika/uczestniczki projektu na zajęciach.

 

§ 6

Kryteria rekrutacji uczniów

 

1.  W projekcie mogą brać udział tylko dzieci w wieku od 3 - 9 lat objęte edukacją przedszkolną oraz nauczyciele z Przedszkola Integracyjnego nr 6, Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkola Integracyjnego nr 8, Przedszkola nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkola Integracyjnego nr 38, Przedszkola nr 41, Przedszkola nr 44, Przedszkola Specjalnego nr 208.

Na podstawie zgłoszeń do projektu składanych w przedszkolach, Koordynator Szkolny utworzy listy uczestników zajęć.

2. W przypadku większego zainteresowania zajęciami niż zaplanowana liczba miejsc
w projekcie zastosowane zostaną kryteria rekrutacji:

a.    kryterium dla dzieci: niepełnosprawność - 10% punktów, rekomendacja opiekuna dot. zidentyfikowanych deficytów - 10% punktów,

b.    kryterium dla dzieci i nauczycieli – preferowanie uczestników zamieszkujących poza Warszawą – przyznane zostanie dodatkowe 10% punktów,

c.     kryterium dla nauczycieli - kobietom przyznane zostanie dodatkowe 10% punktów.

2.    Przed rozpoczęciem zajęć zostanie przeprowadzona analiza potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu dostosowania szczegółowego zakresu wsparcia i formy działań.

 

§ 7

Przebieg rekrutacji

1.    Informacja o rekrutacji uczestników do Projektu zostanie udostępniona:

a)    na stronie internetowej przedszkoli objętych wsparciem projektu,

b)    podczas spotkania informacyjnego Koordynatora Projektu z Koordynatorami z przedszkoli,

c)    podczas zebrań przez nauczycieli - rodzicom,

d)    w Biurze Projektu, przy ul. Wspólnej 65a w Warszawie.

 

§  8

Procedura przyjmowania zgłoszeń

1.    Zgłoszenie do udziału w Projekcie następuje poprzez wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej i wpisanie się na listę rekrutacji prowadzoną przez Koordynatora w przedszkolu.

2.    Zapisanie się na listę rekrutacji jest jednoznaczne z faktem zapoznania się z treścią Regulaminu projektu i akceptacją jego postanowień.

3.    Terminy rekrutacji będą podane na terenie przedszkoli i na stronie internetowej przedszkoli.

4.    Zapisanie się na listę rekrutacji nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału
w Projekcie.

§  9

Zasady rekrutacji

1.    W wyniku procesu rekrutacji sporządzone zostaną: lista uczestników projektu oraz
w razie zaistnienia takie potrzeby lista rezerwowa.

2.    Koordynator w przedszkolu utworzy listy rankingowe uczestników.

3.    Zamieszczenie informacji o wynikach rekrutacji nastąpi w sekretariacie przedszkoli objętych wsparciem projektu, najpóźniej po upływie 5 dni roboczych po zakończeniu okresu rekrutacji.

4.    Dzieci i nauczyciele przyjmowani są do projektu na podstawie złożonych Deklaracji przystąpienia do projektu. W przypadku dzieci Deklaracje przystąpienia do projektu muszą być podpisane przez opiekuna prawnego (rodzica).

5.    Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zobowiązani będą do złożenia Deklaracji uczestnictwa wg. dostarczonego wzoru i zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6.    Nauczyciele przyjęci do projektu będą zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich wybranych przez siebie na etapie rekrutacji zajęciach Projektu.

 

§  10

Przetwarzanie danych osobowych

1.    Przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu odbywa się zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych.

2.    Administratorem danych osobowych, udostępnianych przez Uczestników, jest Zarząd Województwa Mazowieckiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020; adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, na podstawie obowiązujących przepisów ustawy ochronie danych osobowych.

3.    Uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

§ 11

Rezygnacja z udziału w Projekcie

1.    Rezygnacje z uczestnictwa w projekcie są możliwe tylko w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia list osób przyjętych do projektu.

2.    Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej lub ustnej do Koordynatora w przedszkolu. Na wolne miejsce zostaje zakwalifikowany uczestnik/uczestniczka z listy rezerwowej zgodnie z zajmowanym miejscem na liście rezerwowej.

3.    Informacja o przyjęciu dziecka/nauczyciela/nauczycielki na listę uczestników projektu zostanie wywieszona w sekretariacie przedszkoli objętych wsparciem projektu w ciągu 3 dni roboczych po upływie terminu rezygnacji, określonego w § 11 ust. 1.

 

§ 12

Inne postanowienia

Przedszkola objęte wsparciem projektu (Przedszkole Integracyjne nr 6, Przedszkole nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole Integracyjne nr 8, Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole Integracyjne nr 38, Przedszkole nr 41, Przedszkole nr 44, Przedszkole Specjalne nr 208) zobowiązują się do:

a)    Udostępnienia sal i sprzętu, niezbędnego do realizacji Projektu.

b)    Realizacji rekrutacji do projektu.

c)    Realizacji spotkań informacyjnych dla rodziców i potencjalnych uczestników Projektu.

d)    Wspierania uczestników Projektu w celu jak najefektywniejszego uczestnictwa
w projekcie.

e)    Przygotowania harmonogramu szkoleń i zajęć.

f)     Współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia dla uczestników projektu.

g)    Umieszczenia informacji o realizacji Projektu i współfinansowaniu go przez Unię Europejską na terenie przedszkola i na stronie internetowej przedszkola.

h)    Realizacji działań promujących projekt.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

1.    Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2.    Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji Koordynatora Projektu, który ponosi odpowiedzialność za właściwą realizację projektu.

3.    Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub wprowadzenie dodatkowych postanowień.

4.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 01.05.2018 r.

 

 

Kopiowanie, powielanie, ściąganie za zgodą administratora