Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 - ZAKOŃCZONA

INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA I NIE POSIADAMY WOLNYCH MIEJSC NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Szanowni Państwo,

informujemy, że rekrutację na nowy rok szkolny 2019/2020 rozpoczniemy 04 MARCA 2019 ROKU.

Poniżej przedstawiamy informacje ogólne oraz harmonogram rekrutacji w naszym przedszkolu. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że NIE BIERZEMY udziału w rekrutacji elektronicznej przedszkoli! Wszystkie formalności należy załatwić osobiście w siedzibie przedszkola po uprzednim telefonicznym umówieniu się na spotkanie. Dokumenty będzie można złożyć również podczas spotkania w ramach "Drzwi otwartych", które odbędzie się 14 marca br. o godzinie 14:00

1.        Informacje ogólne

·         W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Warszawie:

-        dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2016-2013),

oraz

-        dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

·         Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Warszawą mogą ubiegać się
o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

·         Dzieci urodzone w 2017 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w przypadku dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

·         Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

·         Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
w harmonogramie.

·         Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych uzależniona jest od liczby, rodzaju niepełnosprawności i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

 

2. HARMONOGRAM REKRUTACJI 2019 r. :

11.02. – 28.02. - Składanie przez rodziców już uczęszczających dzieci deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

04.03.  - 29.03. – składanie dokumentów rekrutacyjnych przez nowych rodziców.

14.03.2019 r. – Drzwi otwarte dla nowych dzieci i ich rodziców.

01.04.2019 r. – powołanie Komisji Rekrutacyjnej w Przedszkolu Specjalnym nr 208

10.04.2019 r. – Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

10.04. – 17.04. – Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu

24.04.2019 r. - Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Procedura odwoławcza:

24.04.2019 r. - W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić  do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

3. Dokumenty potrzebne do rekrutacji:

 

  • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA - podpisany przez oboje rodziców (!) >> do pobrania z naszej strony internetowej w zakładce DRUKI
  • ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ( może być kopia orzeczenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica lub opiekuna prawnego).
  • W przypadku braku jednego z rodziców: PRAWOMOCNY WYROK SĄDU RODZINNEGO ORZEKAJĄCY ROZWÓD LUB SEPARACJĘ Z OGRANICZENIEM PRAW DO WSPÓŁDECYDOWANIA O KSZTAŁCENIU DZIECKA LUB AKT ZGONU ( może byc kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka lub opiekuna prawnego)
  • Odpis aktu urodzenia lub inny dokument potwierdzający datę urodzenia dziecka ( tylko do wglądu).
  • W przypadku dzieci 7-letnich i starszych - ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO ( dokument wydawany przez dyrektora szkoły obwodowej na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Rodzice zapisujący dziecko do przedszkola powinni mieć przy sobie dowód tożsamości.

 

Admin

Dodano: 2019-01-29

Aktualizacja: 2019-03-29

 

 

Kopiowanie, powielanie, ściąganie za zgodą administratora