Ramowy program dnia

Ramowy program dnia został opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 14.02.2017 r. ( z późn. zm.) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (…)

Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.

Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GodzinyZajęcia
0700 0830Schodzenie się dzieci do przedszkola. Przywitanie się z dziećmi. Zabawy naturalne sprzyjające nabywaniu doświadczeń w rozwoju fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym dzieci. Prowadzenie przez dzieci własnych eksperymentów. Zajęcia rewalidacyjne wynikające z IPET.
Przygotowanie do śniadania.
0830 0900Śniadanie
0900 0930Ustalanie planu dnia. Kształtowanie umiejętności samoobsługowych dzieci. Rozwijanie zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawności ruchowej i bezpieczeństwa.
0930 1015Zajęcia grupowe kierowane biorące pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze, potrzebę wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikację oraz chęć zabawy.
Przygotowanie do II śniadania.
1015 1030II śniadanie
1030 1230Zabawy na świeżym powietrzu zaspakajające potrzebę ruchu, służące doskonaleniu motoryki, eksploracji otaczającej przyrody. W razie nieodpowiedniej pogody zajęcia odbywają się w salach przedszkolnych lub innych salach dydaktycznych.
Przygotowanie do obiadu.
1230 1300ObiadII danie
1300 1430Odpoczynek.
Indywidualne zajęcia rewalidacyjne wynikające z IPET
Przygotowanie do obiadu.
1430 1500Obiad – zupa
1500 1700Zabawy naturalne dające dzieciom możliwość aktywizacji i rozwijające ich zainteresowania. Prowadzenie przez dzieci własnych eksperymentów. Zajęcia ogólnorozwojowe wynikające z IPET.
Rozchodzenie się dzieci do domów.

Tygodniowy rozkład zajęć