Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest wzrost jakości edukacji 4 przedszkoli z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 20, Przedszkola Integracyjnego nr 6, Przedszkola nr 41 oraz Przedszkola Specjalnego nr 208) poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci, podniesienie kompetencji nauczycieli oraz dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych miejsc wychowania przedszkolnego do 30 września 2022 roku.

Grupę docelową projektu stanowi 251 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 69 niepełnosprawnych, objętych edukacją przedszkolną (w wieku od 3-9 lat) oraz 45 nauczycieli przedszkoli.

Efekty projektu:

251 dzieci skorzysta z zajęć takich jak np.: dogoterapia, hipoterapia, alpakoterapia, muzykoterapia, rehabilitacja, trening umiejętności społecznych, wczesne wspomaganie rozwoju, warsztaty taneczno-rozwojowe.
45 nauczycieli skorzysta z 33 różnych szkoleń i kursów takich jak m.in.: diagnoza neurologopedyczna, kurs instruktorski korektywy i kompensacji wad postawy ciała, zaburzenia przetwarzania słuchowego, Biofeedback, logosensoryka, autyzm i Zespół Aspergera.
3 pracownie przedszkolne zostaną wyposażone w sprzęt taki jak: monitory interaktywne, drukarki, komputery, urządzenie do biofeedbacku o łącznej wartości 45 000 zł.

Tytuł projektu: „Wsparcie na starcie”
Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna
Okres realizacji: 01.09.2021 – 28.02.2023
Wartość projektu: 534 579,40 zł
Kwota dofinansowania: 420 714,40 zł
Wkład własny niefinansowy: 112 200,00 zł
Wkład własny finansowy: 1 665,00 zł

Regulamin projektu „Wsparcie na starcie”

Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Wsparcie na starcie”

Oświadczenie uczestnika projektu „Wsparcie na starcie”