W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO informuję, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
Załączone informacje przedstawiamy jedynie w celu informacyjnym. Nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie i kontakt z Przedszkolem.
Dokument Polityka ochrony danych osobowych obowiązujący w Przedszkolu Specjalnym nr 208 w Warszawie znajduje się w sekretariacie przedszkola do wglądu.

Klauzula informacyjna doycząca. dziecka/podopiecznego:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Specjalne nr 208 w Warszawie, ul. Dzielna 1A
  2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem email: dbfos.iod.oswiata@um.warszawa.pl
  3. Dane osobowe dziecka/podopiecznego przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w związku z obowiązkiem kontroli spełniania obowiązku szkolnego wynikającym z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm) i art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm)
  5. Odbiorcami danych osobowych dziecka/podopiecznego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm)
  6. Dane osobowe dziecka/podopiecznego przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm)
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych
  8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania danych osobowych dziecka/podopiecznego