W dniach 03 – 22.04.2024 zbierane będą Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny organizowany w naszym przedszkolu w terminie 01 – 19.07.2024

Poniżej zamieszczamy:

Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny >> Pobierz

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola wypełnioną Kartę zgłoszenia mogą przekazać nauczycielowi oddziału lub Dyrektorowi przedszkola.

Rodzice dzieci spoza naszego przedszkola Kartę zgłoszenia dziecka wraz z Kopią Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego składają bezpośrednio u Dyrektora przedszkola.

Harmonogram dyżurów w poszczególnych przedszkolach >> Pobierz

oraz Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w przedszkolach specjalnych:

  1. Zapisy na dyżury wakacyjne w przedszkolach specjalnych lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych będą prowadzone poza elektronicznym systemem zapisów.
  2. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
  3. Rodzice (prawni opiekunowie) będą mogli zapisać dziecko na dyżur wakacyjny bezpośrednio w przedszkolu specjalnym lub w szkole podstawowej specjalnej z oddziałami przedszkolnymi. Warunkiem zapisu jest złożenie przez rodziców w dyżurującym przedszkolu lub szkole podstawowej „Karty zgłoszenia” wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w terminie od 3 do 22 kwietnia 2024 r.
  4. Wzór „Karty zgłoszenia” oraz sposób składania dokumentów potrzebnych do zapisu określa dyrektor przedszkola specjalnego lub szkoły podstawowej specjalnej.
  5. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola specjalnego lub szkoły podstawowej specjalnej. Informacja dla kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na dyżur wakacyjny będzie przekazana do 10 maja 2024 r.
  6. Warunkiem przyjęcia dziecka jest wniesienie do 31 maja 2024 r. opłaty za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci wnoszą opłatę na konto bankowe przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane na dyżur wakacyjny. Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić należność za żywienie podaje dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej.
  7. Możliwe jest zwolnienie z opłaty za żywienie pod warunkiem dostarczenia do placówki organizującej opiekę zaświadczenia o finansowaniu posiłków przez OPS lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat za żywienie w macierzystym przedszkolu lub szkole i wystąpienie o zwolnienie z opłaty za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego.
  8. Brak opłaty za żywienie lub niedostarczenie odpowiedniego zaświadczenia o zwolnieniu z opłaty do 31 maja 2024 r. oznacza rezygnację z miejsca dla dziecka na dyżurze wakacyjnym.
  9. Informacji na temat zapisów i oferty poszczególnych przedszkoli i szkół udzielają Dyrektorzy tych placówek.

Więcej informacji na stronie Biura Edukacji